Natvar Bhavsar at Sundaram Tagore Gallery » Natvar Bhavsar, Rasikaa, 2006. Pure pigment on canvas, 100 x 112-1/2 inches

Natvar Bhavsar, Rasikaa, 2006. Pure pigment on canvas, 100 x 112-1/2 inches

Natvar Bhavsar, Rasikaa, 2006. Pure pigment on canvas, 100 x 112-1/2 inches